Klachten

Forte GGZ hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en cliëntvriendelijke dienstverlening. Onze medewerkers doen hun best om u op een prettige manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Als dat zo is: laat het ons weten. We kunnen dan samen met u proberen om tot een oplossing te komen. Hier leest u hoe u uw onvrede bij ons kenbaar kunt maken en welke mogelijkheden u hiertoe hebt. Wilt u een klacht indienen, raadpleegt u dan het uitgebreide Klachtenreglement van Forte GGZ. Dit is op te vragen bij het Secretariaat van Forte GGZ.

In gesprek met de betrokkenen
De kortste weg om uw onvrede te uiten en snel een oplossing te vinden, is uw klacht direct te bespreken met de betrokkenen persoon of personen. Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent? Neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Gaat de klacht over meer algemene zaken rondom de behandeling of wilt u uw klacht liever niet met de behandelaar zelf bespreken, dan kunt u zich wenden tot de regiebehandelaar. Indien uw klacht gaat over de facturatie van de verleende zorg door Forte GGZ, kunt u dit bespreken met de directeur Bedrijfsvoering (financiën). Heeft uw klacht betrekking op de manier waarop Forte GGZ omgaat met uw privacy of wilt u uw rechten uitoefenen in het kader van de AVG, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via gegevensbescherming@forteggz.nl. Samen met u zal worden uitgezocht waar er zich eventuele misverstanden voordoen en zal worden geprobeerd een voor u en Forte GGZ snelle en passende oplossing voor het probleem te vinden. Via het Secretariaat kunt u een afspraak maken.

In gesprek met het Management van Forte GGZ
Vindt u het moeilijk om de klacht met de betrokkene(n) te bespreken, heeft het gesprek met de betrokkene(n) niet het gewenste resultaat of bent u niet tevreden over het gesprek met de betrokken werknemer van Forte GGZ? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het management van Forte GGZ. Een afspraak kan eveneens worden gemaakt via het Secretariaat.

Het inschakelen van de klachtenfunctionaris
Het is te allen tijde mogelijk de externe, onafhankelijk klachtenfunctionaris rechtstreeks (schriftelijk) te benaderen. U kunt dit ook overlaten aan een vertegenwoordiger van u. Het aanschrijven van de klachtenfunctionaris kan zowel nadat u in gesprek bent geweest met de betrokkenen van Forte GGZ, als wanneer u hiervan hebt afgezien. Voor de contactgegevens verwijzen wij u naar het Klachtenreglement.
De klachtenfunctionaris voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan de behandeling van klachten over zorginstellingen (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De klachtenfunctionaris is onpartijdig en zal luisteren naar uw verhaal, proberen te bemiddelen en u te helpen, maar doet geen uitspraak over uw klacht.

De geschillencommissie
Mocht de klachtenfunctionaris u niet hebben kunnen helpen, en heeft het gesprek met de betrokkenen niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij Forte GGZ is aangesloten. Zie ook hiervoor het Klachtenreglement.
 
Forte GGZ © 2022  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu