Algemene voorwaarden

1.Forte GGZ werkt op basis van gelijkwaardige, harmonieuze en respectvolle onderlinge samenwerking, waarbij alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het welslagen van de behandeling, in de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Daarbij wordt van de betrokkenen motivatie, inzet en medewerking gevraagd. 
 
2. Middels de aanmelding bij Forte GGZ (aanmeldingsformulier) en de bevestiging van in zorg name wordt een behandelrelatie aangegaan. Hierop zijn de rechten en plichten van toepassing zoals deze beschreven zijn in de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst).
 
3.  In de behandeling zal gebruik worden gemaakt van bestaande protocollen en richtlijnen.
 
4. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, waarbij Forte GGZ  zich transparant en toetsbaar opstelt. Bij sommige onderzoeken kunnen fotografische, audio- en / of video-opnames worden gemaakt. De gemaakte opnames kunnen worden gebruikt bij de multidisciplinaire diagnostiekbesprekingen of worden gebruikt om de interne kwaliteit verder te verhogen door interne nabespreking of het aanbieden voor consultatie. Daarnaast kunnen de opnames gebruikt worden voor verdere opleiding, bij- of nascholing van de onderzoeker. De opnames maken deel uit van het dossier van de cliënt. De regelgeving die voor het dossier geldt, geldt ook voor de opnames. Er kan daarmee een beroep worden gedaan op het recht om de opnames te vernietigen. Er kan geen beroep worden gedaan op een kopie; dit is conform de regelgeving bij opnames. Ook kan Forte GGZ besluiten tot vernietigen van de opnames, dit zonder overleg met de betrokkenen. De opnames worden alleen besproken met personen die vallen onder WGBO of die uit andere regelgeving verplicht zijn tot een beroepsgeheim. Uitgezonderd zijn personen die op de opname(s) staan en hun wettelijke vertegenwoordiger(s); deze kunnen de opname(s) bekijken. De opnames mogen door hen echter niet worden meegenomen, het gebouw verlaten of in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of verspreid.

5. In samenspraak met de betrokkenen wordt het traject vormgegeven. Hierbij is een goed contact tussen de betrokkenen noodzakelijk; van alle betrokkenen wordt een eigen inbreng verwacht. Elkaar houden aan gemaakte afspraken is daarbij een vereiste, maar alle afspraken mogen en kunnen in samenspraak worden gewijzigd. 
 
6. De behandeling bij Forte GGZ wordt vergoed door zorgverzekeraars waar Forte GGZ een contract mee heeft. De zorg van Forte GGZ valt onder het basispakket van de zorgverzekeraar. Forte GGZ handelt dit - met uw/jouw toestemming - af met de zorgverzekering. Daarnaast beschikt Forte GGZ over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut conform het Model Kwaliteitsstatuut zoals dat is opgesteld door zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars.
 
7. Fysieke dan wel verbale agressie in de richting van hulpverleners of andere medewerkers van Forte GGZ zal onder geen beding geaccepteerd worden; het leidt tot directe ontbinding van de behandelrelatie en er wordt altijd aangifte gedaan. Ook intimiderend en respectloos gedrag en/of het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken, zullen tot ontbinding leiden van de behandelrelatie. Het ontslaat de cliënt niet van financiële verplichtingen of andere verplichtingen die Forte GGZ zouden benadelen. Ook bij smaad of lasterlijke praktijken wordt de behandelrelatie beëindigd en worden juridische stappen ondernomen, waarbij het beroepsgeheim kan worden doorbroken ter verdediging.

8. Voor de afspraken die je hebt bij Forte GGZ maakt de behandelaar tijd voor je vrij.  Het kan voorkomen dat je op de afgesproken tijd niet kunt. Als je dit op tijd laat weten, dan is er niets aan de hand. Zeg je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren af of kom je niet op de afspraak, dan sturen we wel een rekening. De hoogte van die rekening is vanaf 1 maart 2024 € 50. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekering.
 

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu