Vergoeding

Samenwerkende zorgverzekeraars

Bent u verzekerd bij een samenwerkende zorgverzekeraar? Dan wordt de zorg bij Forte GGZ volledig vergoed (behalve natuurlijk het eigen risico).

Van aanmelding tot vergoeding

Voordat de huisarts een verwijzing naar Forte GGZ schrijft en voordat u zich aanmeldt, is het van belang bij uw zorgverzekeraar te checken of de zorg bij Forte GGZ volledig vergoed wordt.

Wat doen wij na een aanmelding?

Nadat u hebt gecheckt of uw zorgverzekeraar met Forte GGZ samenwerkt en zodra u samen met de huisarts hebt besloten om u aan te melden bij Forte GGZ, zal de huisarts een verwijzing schrijven. Deze komt binnen bij het secretariaat, waarna zij beoordelen of de verwijzing aan een aantal criteria voldoet. Vervolgens kijkt onze aanmeldcoördinator, eventueel in overleg met uw huisarts, of de genoemde klachten te behandelen zijn binnen Forte GGZ. Indien dit niet het geval is, neemt de aanmeldcoördinator contact met u en uw verwijzer op. Vaak zal hij/zij hierbij een advies geven waar u met uw klachten beter op uw plek bent.

Wat hebben wij van u nodig voor een aanmelding?

Naast de verwijzing van de huisarts vragen wij u om een aanmeldformulier in te vullen. Deze kunt u op de website rechts bovenin vinden onder het kopje “aanmelden”. Zodra de aanmelding en verwijzing binnen zijn en beoordeeld zijn, zal het secretariaat van Forte GGZ contact met u opnemen via de telefoon of per e-mail. Wij bellen anoniem, dus houd uw mobiel goed in de gaten. Als u samen met het secretariaat een datum hebt gevonden voor de intake zullen er vragenlijsten worden opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen voor de eerste afspraak. De ID-controle is een wettelijke bepaling, daarom wordt u gevraagd uw ID-kaart, rijbewijs of paspoort mee te nemen naar de eerste afspraak.

Wat is het doel van de eerste afspraak?

Als uw klachten goed binnen Forte GGZ behandeld kunnen worden, wordt u gebeld door een medewerker van het secretariaat om één of twee intakegesprek(ken) in te plannen met een behandelaar. Tijdens deze intake(s) worden vragen gesteld over uw huidige klachten, waar u nu tegenaan loopt en of er belangrijke dingen in het verleden zijn gebeurd en worden de door u ingevulde vragenlijsten besproken. Dit doen wij om u zo goed mogelijk te helpen bij uw hulpvraag. Nadat de behandelaar(s) de intake hebben uitgewerkt, vindt er een intern overleg plaats binnen ons multidisciplinair team. Hierin bespreken wij de intake, de vragenlijsten en het behandel-/diagnostiek voorstel van de behandelaar(s), om te bepalen wat Forte GGZ voor uw hulpvraag kan betekenen. De uitkomst van dit overleg zal met u besproken worden.

Kosten en vergoeding

Hierboven heeft Forte GGZ aangegeven wat zij doet op het moment dat er een verwijzing en een aanmelding binnenkomen. Forte GGZ heeft een verantwoordelijkheid om een risicotaxatie uit te voeren zoals beschreven. Dit is de verantwoordelijkheid van Forte GGZ, zoals wettelijk bepaald, en onze hulpverleners zijn hier tuchtrechtelijk aansprakelijk voor. U mag daarom van Forte GGZ verwachten dat een aanmelding met grote zorgvuldigheid beoordeeld wordt, wat tijd kost.

Nadat u zich hebt aangemeld bij Forte GGZ en één van onze hulpverleners contact met u heeft gelegd, kan Forte GGZ declaraties aan u toezenden of rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekering. Dit gebeurt na afronding van het contact met Forte GGZ of na ieder doorlopen jaar sinds aanmelding. Het tarief (op basis van de bestede tijd) dat Forte GGZ hiervoor in rekening brengt bij de zorgverzekeraar is een landelijk vastgesteld tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit. Forte GGZ houdt zich hieraan. De kosten voor de door Forte GGZ verleende zorg worden volledig vergoed door de met Forte GGZ samenwerkende zorgverzekeraars (zie hierboven). Uw zorgverzekeraar zal echter eerst een beroep doen op uw eigen risico (indien u die nog niet gebruikt hebt). Voor ieder jaar aan zorg na de eerste 365 dagen van uw zorgtraject, wordt een nieuwe DBC geopend (zie onderstaand), waardoor opnieuw het eigen risico aangesproken wordt. Het bedrag dat Forte GGZ in rekening brengt, bestaat uit de kosten van (1) de beoordeling van uw aanmelding zodra deze binnen is, (2) de kosten van de afspraken tussen de hulpverlener en u en (3) kosten van het voorbereiden en uitwerken van afspraken, (4) de kosten van benodigde behandelbesprekingen (zoals bijv. intervisie en multidisciplinaire overleggen) en (5) overige contacten met u.

Forte GGZ vindt het belangrijk dat cliënten een overwogen keuze kunnen maken. Ter voorkoming van vergissingen, misverstanden het volgende:

Forte GGZ levert zogenaamde prestaties: Specialistische GGZ en Basis GGZ.
Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Wanneer u in zorg komt voor Specialistische GGZ, wordt er een DBC geopend. Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit uw zorgvraag. Bij activiteiten kunt u denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten. Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk daarbij aan het rapporteren over uw behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden, zoals de huisarts etc. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan uw behandeling; pas aan het einde van de DBC wordt bekend welke DBC uiteindelijk van toepassing is. Bij afsluiting van de DBC is pas helder welke prestatie geleverd is en welk tarief daarvoor geldt. Het tarief behorende bij de uiteindelijke prestatie is door de NZa bepaald. De DBC heeft een maximale looptijd van een jaar. Wanneer u na een jaar nog zorg ontvangt, wordt zodoende een nieuwe DBC geopend. Hierdoor is het mogelijk dat opnieuw uw eigen risico wordt aangesproken. Het jaar waarin de DBC start is daarin leidend. U kunt bij uw behandelaar navragen of - en zo ja vanaf wanneer - een nieuwe DBC wordt geopend.

Basis GGZ traject

Wanneer u in zorg komt voor Basis GGZ, wordt er geen DBC geopend maar een Basis GGZ traject. De uiteindelijke rekening van dit traject wordt bepaald door de intensiviteit en de duur van de behandeling. Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische problemen waarvoor in principe één traject geopend wordt voor de gehele behandeling. Het kan voorkomen dat de problematiek zwaarder blijkt te zijn dan vooraf gedacht. In dat geval is het mogelijk dat uw behandeling wordt voortgezet in de Specialistische GGZ.

(wettelijk) NZa tarief
Hieronder vindt u de vastgestelde tarieven voor de Specialistische GGZ en Basis GGZ. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa, en worden door Forte GGZ in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of, indien Forte GGZ geen overeenkomst heeft met uw verzekeraar én u de vordering niet heeft overgedragen, bij u.

Basisverzekering

De zorg die Forte GGZ levert valt onder de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is niet nodig.

Alleen verzekerbare zorg

Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout. Ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ.

Overige informatie

Voor meer informatie over zorgverzekeringen kun je ook terecht bij www.studenten-zorgverzekeringen.nl. Dit is een organisatie die voorziet in informatie over verzekeringen voor studenten / jongeren.

Geen BTW
Zorg geleverd door Forte GGZ is vrijgesteld van BTW.

Wat is het eigen risico & NZA-tarieven?

Iedereen in Nederland betaalt in 2020 de eerste € 385,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. Zie de site van de Rijksoverheid; klik hier. Dit bedrag betaalt u als u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. GGZ-zorg valt hier onder. De startdatum van de DBC bepaalt voor welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Wanneer er aansluitend meerdere DBC’s geopend worden kan het eigen risico meerdere jaren in rekening worden gebracht.

Standaardprijslijst Forte GGZ: Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ (2020)

De tarieven van Forte GGZ voor GBGGZ zijn voor 2020 landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en zijn te raadplegen op de NZa website of in dit document.  Daarnaast is hier de prijslijst voor Gespecialiseerde GGZ (2020) te vinden (bron: www.nza.nl) Op basis van een (inhoudelijke) overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-tarief.  

Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals beoordeling, verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek).

Indien u gedetailleerde informatie wenst met betrekking tot uw situatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat van Forte GGZ, bereikbaar via 050 502 33 44.
Forte GGZ © 2022  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu